Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid
De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Otten’s brood- en banketbakkerij BV. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Otten’s brood- en banketbakkerij BV te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen door en prijzen van Otten’s brood- en banketbakkerij BV zijn vrijblijvend. Otten’s brood- en banketbakkerij BV accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Otten’s brood- en banketbakkerij BV behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen
Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, fax, E-mail, Internet is de overeenkomst een feit. Otten’s brood- en banketbakkerij BV behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Bezorg- en administratiekosten
Otten’s brood- en banketbakkerij b.v. bezorgt alleen in Hoorn en directe omgeving voor bestellingen. De klant dient voor minimaal € 10,00 te bestellen om gebruik te kunnen maken van de bezorgdienst van Otten’s brood- en banketbakkerij BV. De bezorgkosten bedragen € 2,50 per bezorg adres. De bestelling wordt tussen 9.30 uur en 11.30 uur bezorgd. Indien er een faktuur verstuurd dient te worden, bedragen deze administratiekosten € 2,00 per verzonden faktuur.

Leveringen
Otten’s brood- en banketbakkerij BV zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Otten’s brood- en banketbakkerij BV ten behoeve van de levering ingeschakelde derden.
De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Otten’s brood- en banketbakkerij BV daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf (5) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

Betaling
De klant voldoet bij Otten’s brood- en banketbakkerij BV aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels contante betaling in een van onze winkels of aan de bezorger. In het geval dat Otten’s brood- en banketbakkerij BV en factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van dertig (30) kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bank- respectievelijk girorekening van Otten’s brood- en banketbakkerij BV.

Reclames, garantie en retourgoederen
De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Otten’s brood- en banketbakkerij BV de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken leverancier van Otten’s brood- en banketbakkerij BV wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door Otten’s brood- en banketbakkerij BV. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging of reparatie van ondeugdelijke onderdelen plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van de leverancier. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Otten’s brood- en banketbakkerij BV zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zijn van een uniek retournummer en indien de verpakking van het product onbeschadigd is. De kosten van retourzendingen komen ingeval van het onder punt reclames, garantie en retourgoederen, 1e en 2e alinea, bedoelde voor rekening van Otten’s brood- en banketbakkerij BV, in alle andere gevallen voor rekening van de klant.

Overdracht van risico en eigendom
Het risico van het geleverde gaat van Otten’s brood- en banketbakkerij BV over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

Klantgegevens
Indien de klant aan Otten’s brood- en banketbakkerij BV opgave doet van een adres is Otten’s brood- en banketbakkerij BV gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan

Otten’s brood- en banketbakkerij BV,
Koepoortsweg 69
1624 AC HOORN NH
of per email: info@bakkerij-otten.nl

Aansprakelijkheid
Otten’s brood- en banketbakkerij BV is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Otten’s brood- en banketbakkerij BV is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Otten’s brood- en banketbakkerij BV komen. Otten’s brood- en banketbakkerij BV draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Otten’s brood- en banketbakkerij BV eveneens geen verantwoordelijkheid. Otten’s brood- en banketbakkerij BV is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Otten’s brood- en banketbakkerij BV, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Otten’s brood- en banketbakkerij BV. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Otten’s brood- en banketbakkerij BV uitgesloten.

Diversen
De klant van Otten’s brood- en banketbakkerij BV dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Otten’s brood- en banketbakkerij BV geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Otten’s brood- en banketbakkerij BV garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Otten’s brood- en banketbakkerij BV het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Otten’s brood- en banketbakkerij BV gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Otten’s brood- en banketbakkerij BV kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten
Alle contacten en transacties met Otten’s brood- en banketbakkerij BV geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Otten’s brood- en banketbakkerij BV. Niets uit uitgaven of publicaties van Otten’s brood- en banketbakkerij BV mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Otten’s brood- en banketbakkerij BV.

Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Otten’s brood- en banketbakkerij BV en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klachten
De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk - of per e-mail bij Otten’s brood en banketbakkerij b.v. te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Otten’s brood- en banketbakkerij b.v. te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Otten’s brood- en banketbakkerij
Koepoortsweg 69
1624 AC Hoorn
Telefoon: 0229-214786
Fax: 0229-214056
http://www.bakkerij-otten.nl
K.V.K. Hoorn 36021293
NL008572999 B01
Rabobank 37.68.73.892
Postbank 454361

Bekijk hier onze bedrijfsfilm

Otten's brood- en banketbakkerij B.V.
Koepoortsweg 69
1624 AC
Hoorn

Heeft u vragen?
Bel 0229 214786 of stuur ons een e-mail of bericht.

Uiterste besteltijd
Bestellingen voor morgen kunnen vandaag uiterlijk tot 23:59 geplaatst worden.

Veilig betalen met iDeal
iDeal

Blijf op de hoogte